Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình JAVA

Java là ngôn ngữ lập trình bậc cao hiện đại, được thiết kế từ khoảng thập niên 1990 bởi Sun Microsystem mà hiện nay thuộc sở hữu của Oracle. Java là một nền tảng độc lập, có nghĩa…

Read More »

Hướng dẫn cài đặt PHP 7.2 trên hệ điều hành Centos 7 64bit

Bước 1. Để cài đặt PHP 7.2, bạn cần cài đặt và bật EPEL và Remi repository theo các lệnh sau: # yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm # yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm Bước 2. Tiếp theo cần cài đặt yum-utils #…

Read More »

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình MySql Cluster trên hệ điều hành Centos 7 64bit

MySql Cluster được thiết kế nhằm cung cấp hệ quản trị cơ sở dữ liệu với tính sẵn sàng cao và độ trễ thấp. MySql Cluster được trang bị công nghệ NDB (Network database) và NDBCLUSTER storage engine,…

Read More »