Hướng dẫn cài đặt PHP 7.2 trên hệ điều hành Centos 7 64bit

Bước 1. Để cài đặt PHP 7.2, bạn cần cài đặt và bật EPEL và Remi repository theo các lệnh sau:

# yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
# yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

Bước 2. Tiếp theo cần cài đặt yum-utils

# yum install yum-utils

Bước 3. Một trong những chương trình trong gói yum-utils là yum-config-manager cái mà cho phép đặt remi repository làm mặc định để cài đặt nhiều phiên bản PHP khác nhau

# yum-config-manager --enable remi-php70 [Install PHP 7.0]
# yum-config-manager --enable remi-php71 [Install PHP 7.1]
# yum-config-manager --enable remi-php72 [Install PHP 7.2]

Bước 4. Bây giờ thì bắt đầu cài php và các gói bạn cần thôi

# yum install php php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysql php-ldap php-zip php-fileinfo

Sau khi thực hiện các bước trên, bạn dùng lệnh sau để kiểm tra kết quả:

# php -v

You May Also Like

About the Author: phongph

Trả lời