Thẻ: php

Hướng dẫn cài đặt PHP 7.2 trên hệ điều hành Centos 7 64bit

Bước 1. Để cài đặt PHP 7.2, bạn cần cài đặt và bật EPEL và Remi repository theo các lệnh sau: # yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm # yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm Bước 2. Tiếp theo cần cài đặt yum-utils #…

Read More »